INFORMACJE PRAWNE

 

 

  Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego www.lagostina.pl. Serwis ten jest utrzymywany i kontrolowany przez spółkę Groupe SEB Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (“SEB Polska”). 
 

Dostęp do serwisu www.lagostina.pl. (zwanej w dalszej części “Serwis WWW” lub “www.LAGOSTINA.pl) i korzystanie z niego podlega niżej podanym ogólnym warunkom (“Ogólne Warunki”) oraz odpowiednim przepisom prawa.
 

1. Użytkownik odwiedzający i/lub korzystający z Serwisu WWW, poprzez fakt dokonywania tychże czynności, wyraża zgodę na przestrzeganie Ogólnych Warunków.

2. Użytkownik odwiedzający i/lub korzystający ze Serwisu WWW jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisów prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, a także do przestrzegania Ogólnych Warunków.

3. Wszelkie treści, materiały, elementy graficzne itp. (zwane łącznie w dalszej części “Materiałami”) zamieszczone na stronie www.lagostina.pl. są chronione prawami autorskimi. Prawa autorskie do tych Materiałów przysługują spółce Groupe SEB Polska lub spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Groupe SEB Polska, albo właściwym autorom.

4. Przeglądanie i/lub wykorzystywanie przez użytkowników Materiałów publikowanych w Serwisie WWW dopuszczalne jest wyłącznie do celów prywatnych i wykorzystywanie ich w celach komercyjnych jest prawnie niedozwolone.

5. Dokonywanie jakichkolwiek kopii, reprodukcji, adaptacji, modyfikacji czy też rozpowszechnianie w całości lub w części Materiałów zamieszczonych w Serwisie WWW, jak i samej strony www.lagostina.pl. czy jej układu graficznego, pod jakąkolwiek postacią, jest niedozwolone, chyba że Groupe SEB Polska wyraził na to pisemną zgodę.

6. Dopuszczalne jest kopiowanie i/lub przekazywanie Materiałów znajdujących się w Serwisie WWW innym użytkownikom, jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego w ilości, jaka wynika z celu uzasadnionego tym prywatnym użytkiem. Każde inne wykorzystanie Serwisu WWW jest zabronione i będzie stanowiło naruszenie przepisów prawa. Sporządzone kopie Materiałów muszą posiadać wszelkie, zawarte w oryginalnej wersji, oznaczenia praw autorskich i inne oznaczenia dotyczące praw własności intelektualnej.

7. Użytkownik wykorzystujący jakiekolwiek Materiały zamieszczone w Serwisie WWW bez zezwolenia Groupe SEB Polska ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, w tym podlega wszelkim sankcjom prawnym przewidzianym w przypadkach naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych oraz praw do prywatności.

8. Wszelkie nazwy, znaki i loga zarejestrowane lub niezarejestrowane, pojawiające się w Serwisie WWW (zwane dalej łącznie “Znakami”), a w szczególności znak towarowy LAGOSTINA, LAGOSTINA Magazyn są znakami towarowymi używanymi przez Groupe SEB Polska na mocy licencji udzielonej przez spółki z grupy kapitałowej SEB, na rzecz których poszczególne Znaki są zarejestrowane we właściwych urzędach patentowych lub którym przysługują prawa autorskie do poszczególnych Znaków.

9. Użycie lub niewłaściwe użycie przez użytkowników Znaków lub jakichkolwiek innych elementów treści Serwisu WWW jest zakazane.

10. Serwis WWW można odwiedzać bez konieczności podawania danych osobowych.

11. Przekazywane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu WWW dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres e-mailowy) są zbierane i przetwarzane przez Groupe SEB Polska w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych. Groupe SEB Polska oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 października 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 97 z późn. zm.) (“Ustawa”). Dane osobowe będą przetwarzane w bazach danych Groupe SEB Polska.

12. Użytkownicy odwiedzający stronę www.lagostina.pl. i przekazujące dobrowolnie swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz przetwarzanie przez Groupe SEB Polska powyższych danych w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych, zgodnie z przepisami Ustawy. Osoby takie, mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, a także żądania ich poprawiania lub usunięcia.

13. Informacje dotyczące produktów AGD zawarte na stronie www.lagostina.pl. mają jedynie charakter informacyjny. Groupe SEB Polska dokładając najwyższej staranności w prowadzeniu Serwisu WWW, nie gwarantuje, że informacje dostępne poprzez Serwis WWW są aktualne i dokładne. Groupe SEB Polska nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczenia, co do dokładności lub kompletności treści Serwisu WWW. Groupe SEB Polska, ani żadna inna spółka z grupy kapitałowej SEB nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści, jak również za dokonane uaktualnienia i korektę informacji znajdujących się w Serwisie WWW.

14. Użytkownicy, którzy dostarczają Groupe SEB Polska, za pośrednictwem e-maila, jak i innymi drogami, informacje i/lub materiały na stronę www.lagostina.pl., w tym przepisy kulinarne, pomysły, różnego rodzaju pliki graficzne, czy komputerowe, a także inne treści podlegające ochronie prawno-autorskiej, poprzez ich przesłanie przyznają Groupe SEB Polska nieodpłatną, niewyłączną licencję na korzystanie, dygitalizowanie, reprodukcję, modyfikację, odtwarzanie, przystosowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozprowadzanie takich materiałów (w całości lub częściowo) oraz ich użycie w innych pracach Groupe SEB Polska, w jakiejkolwiek formie.

15. Ani Groupe SEB Polska, ani żadna ze spółek z grupy kapitałowej SEB, ani autorzy Materiałów nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe szkody wynikające z dostępu czy jakiegokolwiek korzystania z Serwisu WWW lub zastosowania informacji w nim przedstawionych.

16. Niniejsza strona www.lagostina.pl. może zawierać linki/odesłania do innych stron oraz serwisów WWW, które nie są utrzymywane przez Groupe SEB Polska. Groupe SEB Polska nie odpowiada za treść jakiejkolwiek innej strony lub stron połączonych z Serwisem WWW poprzez tzw. “hot-link” i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z korzystania z takich stron i/lub serwisów. Groupe SEB Polska nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz zawartość stron, do których odnośniki zamieszczone są w Serwisie WWW.

17. Groupe SEB Polska nie odpowiada za zainfekowanie sprzętu komputerowego użytkowników z powodu wirusa komputerowego, czy innej infekcji komputera spowodowanej korzystaniem z Serwisu WWW. Użytkownik Serwisu WWW ma obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zabezpieczenia swoich własnych danych/oprogramowania.

18. W przypadku organizowania przez Groupe SEB Polska konkursu dotyczącego sprzętu AGD prezentowanego na stronie www.lagostina.pl., zasady jego przeprowadzania będą uregulowane odrębnym regulaminem konkursowym.

Używanie Serwisu WWW, jak i przesyłanie zawartych w niej informacji, a także stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków jest poddane prawu polskiemu.
 
ODKRYJ
KSIĄŻKĘ PASTA >>>